De stappen van een inschrijving

Aanmelding en afspraak tot gesprek

Officieel starten onze inschrijvingen op de eerste maandag na het carnavalverlof, maar niets belet u om uw interesse in onze school op eender welk tijdstip kenbaar te maken. U kan ons contacteren via mail (directie@sint-ignatius.be) of rechtstreeks op het nummer 0486/295368. Dan maken we een afspraak voor een grondig gesprek. Het is vanzelfsprekend dat de leerling hierbij aanwezig is. In dat gesprek heeft u ruimschoots de gelegenheid om alle vragen, van praktische of inhoudelijke aard, te stellen.

Inschrijving

Indien geen reserves, noch van uw kant noch van onze kant, kan u reeds op het einde van dat gesprek de beslissing nemen om uw kind in te schrijven op onze school. We vullen dan onmiddellijk de nodige administratie in. Volgende documenten zijn daarbij onontbeerlijk:
 • Identiteitskaart van het kind
 • Twee klevertjes van het ziekenfonds
 • Informatie over de schoolvorderingen tot aan de instroom in onze school:
  • Rapport vorig schooljaar
  • Indien van toepassing:
   • A/B/C-attest
   • Getuigschrift lager onderwijs
   • BaSO-fiche
   • CLB-verslag
 • Uittreksel uit het doopregister

Bijkomende toelatingsproeven?

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij leerlingen die uit het Franstalig onderwijs komen, kan een taaltest worden afgenomen indien wij van oordeel zijn dat het reeds doorlopen schooltraject te weinig informatie biedt om het kennisniveau van het Nederlands correct te kunnen inschatten, of om te oordelen waar de taalspecifieke noden van het kind liggen.

Een toelatingsproef wordt enkel en alleen afgenomen wanneer de klassenraad zich moet uitspreken over de toelating van een leerling waarvan niet met zekerheid kan bevestigd worden of hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Financiën

De inschrijving in onze school is gratis, maar het schoollopen is dat niet. Hoewel onze school erkend is en dus volwaardige diploma’s uitreikt, ontvangt ze geen subsidies. Ook het internaat is niet gratis. Voor onze werking zijn we dus aangewezen op giften enerzijds en de vaste maandelijkse bijdrage door de ouders anderzijds. Het schoolgeld bedraagt 600 EUR per maand voor 10 maanden per schooljaar. Dit bedrag mag echter geen beletsel zijn. In samenspraak met schoolbestuur en directie kunnen oplossingen gevonden worden. Omdat onze school erkend is, kan u, indien u er recht op heeft, studiebeurzen van de Vlaamse overheid ontvangen.