Inschrijvingen schooljaar 2022 – 2023

Inschrijvingen schooljaar 2022 – 2023

Vrijblijvende kennismaking

Indien u geïnteresseerd bent om uw kind school te laten lopen bij ons, bent u – na afspraak – steeds welkom op onze school om nader kennis te maken, en daarbij al uw vragen te stellen van praktische en inhoudelijke aard. Het beste is dat de leerling zelf hierbij aanwezig is.

Gelieve via dit formulier uw interesse kenbaar te maken. Wij zullen dan contact met u opnemen. Wie geïnteresseerd is in de school kan ook steeds contact opnemen via telefoon (0467 05 13 17) of mail om een individuele afspraak te maken.

Eerste inschrijvingsperiode:
maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart 2022

Officiële inschrijving

Onze officiële inschrijvingsperiode loopt van maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart 2022. Indien de school van oordeel is dat bijkomende proeven (taal en/of vakinhouden) wenselijk of noodzakelijk zijn, dan vinden deze proeven plaats na afspraak.

Er is ook een tweede periode van inschrijvingen voorzien, vanaf maandag 21 maart 2022.

LET OP: voor het eerste jaar zijn het aantal plaatsen beperkt tot 10 leerlingen. Gedurende de officiële inschrijvingsperiode hanteren wij het officiële principe van “eerst komen, eerst malen”. Leerlingen die wensen in te schrijven nadat de beoogde klas vol zit, worden op een wachtlijst geplaatst.

Inschrijving

De inschrijving is de afronding van een administratief proces, waarvoor een aparte afspraak gemaakt wordt – waar de leerling niet meer aanwezig hoeft te zijn, tenzij tegenbericht. De volgende documenten brengt u mee naar de inschrijving:

 • Identiteitskaart van het kind
 • Twee klevertjes van het ziekenfonds
 • Informatie over de schoolvorderingen tot aan de instroom in onze school:
  • Rapport vorig schooljaar
  • Indien van toepassing:
   • A/B/C-attest
   • Getuigschrift lager onderwijs
   • BaSO-fiche
   • CLB-verslag
 • Uittreksel uit het doopregister

Bijkomende toelatingsproeven?

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij leerlingen die uit het Franstalig onderwijs komen, kan een taaltest worden afgenomen indien wij van oordeel zijn dat het reeds doorlopen schooltraject te weinig informatie biedt om het kennisniveau van het Nederlands correct te kunnen inschatten, of om te oordelen waar de taalspecifieke noden van het kind liggen.

Een toelatingsproef wordt enkel en alleen afgenomen wanneer de klassenraad zich moet uitspreken over de toelating van een leerling waarvan niet met zekerheid kan bevestigd worden of hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Financiën

De inschrijving in onze school is gratis, maar het schoollopen is dat niet. Hoewel onze school erkend is en dus volwaardige diploma’s uitreikt, ontvangt ze geen subsidies. Ook het internaat is niet gratis. Voor onze werking zijn we dus aangewezen op giften enerzijds en de vaste maandelijkse bijdrage door de ouders anderzijds. Het schoolgeld voor het schooljaar 2020-21 bedraagt 550 EUR per maand voor 10 maanden per schooljaar (met internaat: 730 EUR), maar dit kan wijzigen. Dit bedrag mag echter geen beletsel zijn. In samenspraak met schoolbestuur en directie kunnen oplossingen gevonden worden. Omdat onze school erkend is, kan u, indien u er recht op heeft, studiebeurzen van de Vlaamse overheid ontvangen.