Schoolvisie

Schoolvisie

Weinig zielen beseffen wat God in hen zou verwezenlijken als ze zichzelf onvoorwaardelijk aan Hem zouden overgeven en zich dienovereenkomstig door Zijn genade zouden laten omvormen.

St. Ignatius van Loyola

Aan de leerlingen van onze school

Vanuit jouw ontvangen talenten en vermogens, en diep geworteld in de overgeleverde menselijke en culturele schatten van jouw gezin en de samenleving, wil de school dit alles verheffen, volmaken, en voluit laten openbloeien.

Zo kan je met een open geest de wijde wereld verkennen, alles onderzoeken, en het goede behouden. De waarheid van de schepping komt immers altijd overeen met de waarheid over de Schepper, en de liefde tot God is de grondslag en volmaking van de liefde tot de medemens.

Vast vertrouwend op Christus en zijn kerk, is de school van harte katholiek. Hier kan je groeien in die liefde tot God, zo oud en altijd nieuw – en de enige waarin ons onrustig hart kan rusten. Alle kennis, en alles van waarde, wordt immers verenigd en overtroffen in God.

De doelstelling van de Sint-Ignatiusschool is dezelfde als die van de leerlingen, hun ouders, de directeur en leerkrachten, de geestelijke leiding, het schoolbestuur en al haar weldoeners: God kennen, God beminnen, en God dienen hier op aarde, teneinde Hem eeuwig te genieten in de hemel. De school helpt leerlingen op die levensweg via deze drie cruciale pijlers:

Diep geworteld

Open geest

Van harte katholiek

1. Diep geworteld

De school vertrekt in de eerste plaats vanuit wie de leerlingen zijn en uiteindelijk willen worden, en vanuit hun familiale achtergrond met de opvoeding en waarden die ze van daaruit hebben meegekregen. Die waarden komen op hun beurt voort uit de overgeleverde cultuur van de ruimere samenleving, waarmee de school de leerlingen vertrouwd maakt in de lessen en de buitenschoolse activiteiten. Diep geworteld in het verleden kan men met vertrouwen de toekomst aan, diep geworteld in de eigen cultuur kan men vrijmoedig de ontmoeting met andere culturen aangaan. Die diepe wortels heeft de school bovenal in de katholieke, dus universele Kerk die al sinds mensenheugenis alle volkeren en culturen verwelkomt en onderwijst. 

2. Open geest

“Onderzoek alles, behoud het goed.” (St. Paulus) Vertrouwend op de redelijkheid van de Schepper en Zijn schepping leren de leerlingen om met een open geest heel de werkelijkheid te verkennen en kritisch te onderzoeken. Verder bouwend op de Ratio Studiorum van Sint-Ignatius willen wij elke leerling op het pad naar de Ignatiaanse magis (uitmuntendheid) zetten in de dorst naar kennis, maar vooral ook naar inzicht in de uiteindelijke samenhang van dat alles. Een sterk vakinhoudelijk aanbod dat selectief is in het gebruikte lesmateriaal is daarbij cruciaal. Die open geest is er eveneens naar de overlevering en het leergezag dat al twee millennia de diepste waarheid en meest fundamentele inzichten onderzoekt, overweegt en onderwijst.

3. Van harte katholiek

“Ons hart is onrustig, totdat het zijn rust vindt in U.” (St. Augustinus) Al het menselijke streven naar inzicht en succes vindt uiteindelijk maar zijn rust in Hem die ons hart voor Zich geschapen heeft. Al de lessen en activiteiten dragen er uiteindelijk toe bij de kennis van de schepping, en daarmee de liefde tot de Schepper, in alle vrijheid te laten toenemen. De geestelijke begeleiding wordt behartigd door de paters van SJM in evenwichtige wisselwerking: de paters sluiten aan bij school (les, schoolmis, avondgebed, …), en de leerlingen hebben mogelijkheden om aan te sluiten bij de activiteiten van het huis. De ‘humaniora’ als een plaats om ‘meer mens’ te worden kan maar ten volle in het dagelijkse licht van onze ultieme oorsprong en einddoel.