Erkenning derde graad!

Erkenning derde graad!

Gepubliceerd op door admin

Wat ons al mondeling was meegedeeld na de doorlichting op 18 oktober, werd nu per brief bevestigd: onze derde graad is erkend!

Wij citeren uit het schrijven van AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid): “Uit het advies van de onderwijsinspectie blijkt dat u een positief advies heeft gekregen voor de structuuronderdelen: 3de¬†graad Humane Wetenschappen ASO, 3de¬†graad Latijn-Moderne Talen ASO. Rekening houdend met het positief advies van de onderwijsinspectie worden vanaf 1 september 2018 bovenstaande structuuronderdelen erkend.”

Dit betekent dat wij in 2020 onze eerste diploma’s secundair onderwijs zullen kunnen uitreiken. Wij danken alle medewerkers die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van dit positief advies, alsook de onderwijsinspectie voor het gestelde vertrouwen!